Aquest tipus de construcció té el seu origen al nord d’Amèrica. Va sorgir com a conseqüència de la necessitat d’un sistema constructiu ràpid a causa de les colonitzacions de l’oest dels Estats Units.

que-construim-estructures-2-1030x773
Fustech

Es tracta del muntatge d’elements portants que es claven entre si formant una estructura ferma de bigues, costelles i taulers que fan la mateixa funció que un entramat massís però aportant lleugeresa i molts més avantatges.

 • S’utilitzen peces amb poca mecanització per aconseguir un baix cost de fabricació. Els pilars i biguetes que queden trasdossades solen ser sense polir, deixades de serra.

construction-19696_1920

 • Les unions són senzilles, sense mecanitzacions especials. Es claven amb claus i grapes. D’aquesta forma s’aconsegueix una alta productivitat.
 • Els temps de construcció són curts gràcies a la prefabricació i la construcció en sec.
 • És un sistema molt fàcil d’aïllar i impermeabilitzar. Entre les cavitats es poden passar les instal·lacions i emplenar amb aïllament.
 • Els treballs es fan en sec, el que resulta més net i més ràpid.
 • Amb un disseny i manteniment adequat, la durabilitat de les construccions equivalen al sistema tradicional. Existeixen cases amb més de cent anys.
que-construim-cases-1-1030x773
Fustech
 • Molt flexible en el disseny i canvis posteriors gràcies a la seva lleugeresa i facilitat en fer i desfer murs de separació o ampliacions.
 • És important el control de la humitat de la fusta perquè aquesta no variï dimensionalment.
 • La planificació ha de ser més estricta i el procés de muntatge més controlat, ja que és un sistema normalitzat.
Que-construim-cases-2-1030x682
Fustech

Podem distingir tres conceptes d’elements i funcions en aquest sistema constructiu:

 1. Entramat: És l’estructura principal amb muntants i biguetes.
 2. Tancament: Tauler de façana, entrebigat i suport de la coberta.
 3. Revestiment: És l’acabat final (revestiment de façana, paviment i revestiment de sostre interior.
que-construim-cases-3-742x1030
Fustech

Visita’ns per a més informació: www.fustesgarolera.com