Consells d’instal·lació

Com vam anunciar a l’entrada anterior, explicarem uns consells pràctics per a la correcta col·locació d’un revestiment de fusta a la façana d’una casa.

És molt important que la fusta escollida sigui seca (entre un 18-20% d’humitat). En cas contrari pot haver-hi risc de moviment de la fusta un cop instal·lada.

En el cas del pi flandes tractat és recomanable ubicar la fusta, en un lloc resguardat de la pluja, durant uns dies per a què aquesta es ventili, abans de la seva col·locació.

És aconsellable impermeabilitzar el mur, si no ho està, abans de revestir-lo. Es pot fer amb un filtre o amb pintura impermeable especial per a façanes.

Cal instal·lar els rastrells perpendicularment al sentit de les lames, a una distància entre rastrells de 50-60 cm aproximadament. Es poden utilitzar rastrells més gruixuts per salvar les irregularitats que pugui presentar la superfície.

Per evitar putrefaccions del rastrell un cop passat el temps, és necessàri que aquests siguin tractats risc IV, o bé, de una fusta tropical.

Un altra punt important és la ventilació entre rastrells a la part posterior del revestiment per tal de que circuli l’aire.

Per últim, les fixacions seran segons el tipus d’instal·lació (grapa inox, cargols, agulles…)