El FSC (Forest Stewardship Council) és una organització no governamental, internacional i sense ànim de lucre, amb l’objectiu de promoure una gestió forestal ambientalment responsable, socialment beneficiosa i econòmicament viable a boscos de tot el món.

FUSTES GAROLERA, després d’obtenir el certificat de Cadena de Custòdia, intentem seguir una política la qual evalúa la línea forestal, desde l’arbre fins al producte final, amb la finalitat de verificar que la fusta utilitzada procedeix de boscos ben gestionats.

D’aquesta manera, desde la nostra empresa intentem:

  • Comerciar la major quantitat possible de fusta certificada FSC i promocionar-ne el consum.
  • Evitar la compra de fusta no certificada, susceptible de ser il·legal, o que provingui de fonts sospitoses.
  • Pressionar als nostres proveïdors de fusta no certificada perquè ens informin dels orígens de la fusta que ens subministren.
  • Desenvolupar un sistema de seguiment per identificar l’origen, l’espècie i el volum econòmic del material adquirit.